Culture eats strategy for breakfast: het Denison model

In 2020 heeft Covid de wereld op zijn kop gezet. Maar is de crisis al voorbij? Nieuwe gebeurtenissen zorgen ervoor dat continu veranderen het  nieuwe normaal is geworden. 

Als externe verandering permanent is, dan is de enige constante waar je op wilt kunnen rekenen de eigen bedrijfscultuur. De dynamiek van de eigen organisatie, de manier hoe jullie bedrijfscultuur energie genereert op het moment dat het er écht toe doet. En de richting en het effect dat deze energie heeft op het realiseren van resultaat

In het huidige tijdperk heeft de bedrijfscultuur daarom een extra lading en betekenis gekregen.  Want: ‘culture eats strategy for breakfast’. 

Iedereen weet inmiddels dat een succesvolle strategie implementatie direct afhankelijk is van de bedrijfscultuur. Maar welke aspecten van de bedrijfscultuur werken mee en welke niet? En wat is de correlatie tot de  strategie en het realiseren van het daarbij behorende resultaat.

Is bedrijfscultuur ‘hoe je samen de dingen doet’? Of is bedrijfscultuur iets dat je ‘krijgt’ op basis van een opeenstapeling van historische besluiten en hoe daarmee werd/wordt omgegaan in de praktijk? Is ‘als het huis in de fik staat’ de bedrijfscultuur nog steeds de 1-op-1 reflectie van de bedrijfs waarden in het jaarverslag? Of is de cultuur het gedrag dat iedereen accepteert als er niemand toekijkt?

Volgens ons is bedrijfscultuur, of anders gezegd “hoe we hier de dingen doen”, de resultante van de langjarige congruentie (of juist de afwezigheid daarvan) tussen intentie – besluit – en de uitvoering daarvan. Cultuur gaat dus over intentie en alignment, ofwel gelijkgerichtheid. Telt het allemaal op, of niet? Als de intentie achter een besluit niet aansluit bij de dynamiek van de cultuur, dan…vul het zelf maar in.

Vandaar dat de spreuk ‘culture eats strategy for breakfast’ zo’n hoog waarheidsgehalte heeft. En juist daarom is de meest relevante vraag voor bedrijven niet alleen “wat wordt onze nieuwe strategie?”. Maar vooral het antwoord op de vraag; “begrijpen we ècht hoe onze cultuur werkt?”.

De Denison scan brengt de correlaties en de mate van gelijkgerichtheid tussen al deze cultuur-dynamische factoren aan het licht. En daarmee de mate waarin zij een succesvolle strategie ondersteunen of tegenwerken.  Het gaat daarbij om zaken als ROI, ROS, sales-groei, kwaliteit, medewerker tevredenheid. Maar ook Diversiteit & Inclusie, Risk, Veiligheid, Digitalisatie en andere aspecten die zich op het grensvlak van strategie en bedrijfscultuur bevinden en een directe impact hebben op resultaat. Op deze manier meet je niet alleen de mate van ‘engagement’, of ’employee happiness’  maar breng je cultuur dynamiek als geheel in kaart, gecorreleerd aan het resultaat van de onderneming.

performing_culture_overzicht2

De scan bundelt meer dan 25 jaar ervaring en onderzoek van prof. Dan Denison, verbonden aan IMD Lausanne en Michigan University. De benchmark bestaat uit de performancegegevens van >1000 bedrijven over de hele wereld, op basis van meer dan 475.000 respondenten. Dit geeft een wetenschappelijk gevalideerde correlatie om het effect en richting van bedrijfscultuur en engagement te kunnen doorgronden.

Het survey geeft direct en concreet inzicht in de volgende aspecten van de organisatiecultuur:

  • Cultuurverandering: welke kenmerken heeft onze bedrijfscultuur? Welke zijn wenselijk? Is er balans tussen de verschillende kenmerken? Wat is de oorzaak van onbalans en hoe kunnen we daar wat aan doen?
  • Performance Issues: Welke invloed heeft onze cultuur op de prestaties van de onderneming? Wat is oorzaak en gevolg en hoe kunnen we dat sturen?
  • Strategievorming: hoe vestigen we draagvlak voor de uitvoering van onze strategie? Waar zitten potentiële valkuilen in de uitvoering.
  • Diversiteit & Inclusie; wat zijn de specifieke culturele drivers die ons D&I helpen of hinderen?
  • Digitalisation: wat zijn aspecten van onze bedrijfscultuur die impliciete impact hebben op de volgende factoren; mensen, innovatie, infrastructuur, klantervaringen, product delivery en last ut not least onze digitale strategie
  • Employee Experience: Waar lekt energie op weg? Hoe kunnen we de ervaring van onze medewerkers optimaliseren zodat bevlogenheid in het werk de weg wordt naar ons succes?
  • Organisatie Ontwikkeling: hoe krijgen we relevante stuurinformatie om de behoeften voor ontwikkeling en training vast te stellen?
  • Fusies en overnames: hoe weten we op welke aspecten twee verschillende bedrijfsculturen elkaar zullen versterken of juist verzwakken?

Hoe werkt het?

Het onderzoek is internet-based en daardoor snel & gemakkelijk toe te passen. De scan fungeert als nulmeting en is daarmee tevens het ijkpunt voor het transformatieproces.

TimeToChange is sinds 2004 een van de eerste Gecertificeerde Business Partners in Europa en heeft tientallen succesvolle transformaties begeleid waarbij het Denison model cruciale inzichten verschafte over de werking van de cultuur dynamiek.